برخی از مدیریت‌های سالن‌های نمایشن حس پادشاهی دارند/ طراحی یک مدالیوم براساس توصیه بیضایی