فولاد سال‌های آینده به تیمی مطرح در آسیا تبدیل می شود