خانبان: شک کی‌روش برای انتخاب بازیکنان تا جمعه برطرف می‌شود