سوء مدیریت‌ در بخش اقتصاد به اتمام نرسیده است/ غیر متخصصان را از قطار پیاده کنید