گزارش روزنامه قانون/ دكمه كت 160 ميلياردي افتاد ، آقاي تاج!/ باشگاههای فوتبال ایران در آستانه ورشکستگی