توزیع اقلام حمایتی در دستگاه های اجرایی همخوانی مطلوب ندارد