۶ کیلومتر از چهارخطه بروجرد – اراک هفته دولت افتتاح می شود