طرح توقف مذاکرات مطرح نیست/ بت کلیا: امضا نکرده ام