آخرین اخبار از وضعيت رئيس سازمان انرژی اتمی/حال صالحی بسیار خوب است