افشارزاده: از سبک دست انتظار داشتیم به تعهداتش عمل کند/ راهی به جز فراموش کردن شکست سنگین مقابل تراکت