عزم دولت برآغاز عملیات پروژه راه آهن خراسان جنوبی در سال جاری است