کاهش بعد خانوار به 3.6 در سال 90 / اختلاف معنادار میزان باسوادی زنان در کشور