یارانه ۴۵۵۰۰ تومان اردیبهشت از بامداد جمعه قابل برداشت می‌شود