تشکر اوباما از پادشاه عربستان به دلیل فرستادن ولیعهد به آمریکا