حافظه‌های SSD می توانند ظرف ٧ روز اطلاعات خود را از دست بدهند