امام جمعه ایلام: ساخت مدارس با کیفیت جهاد در راه خداست