تکمیل پایگاه امداد و نجات کوهستان در دزفول نیازمند پنج میلیارد ریال اعتبار است