اختصاص 40 میلیارد ریال برای گاز رسانی به صنایع شهرستان نمین