ایران و ترکیه دو قدرت تاثیرگذار منطقه خاورمیانه به شمار می روند