کتاب «ترین ها، برای آن ها که می خواهند بهترین باشند» رونمایی شد