آمادگی بانک توسعه صادرات برای همکاری با اتاق های مشترک