عکس‌دار کردن دفترچه درمانی تأمین اجتماعی کودکان بالای 2 سال الزامی است