اومانیا: به باخت قبلی استقلال توجه نداریم چون حریف بزرگی است