عیادت جمعی از مقامات دولتی از رئیس سازمان انرژی اتمی