روحانیون و طلاب در اعتراض به حکم اعدام شیخ نمر تجمع می‌کنند