استخدام طراح صنعتی و گرافیک و اپراتور نرم افزار درگروه پدیده سمنان واقع در استان سمنان