32 درصد متقاضیان مشاوره در خراسان رضوی خدمات تلفنی دریافت کرده اند