واکنش تندروها مقابل فسادهای زنجانی و خاوری سکوت است