امیرعبداللهیان: تصمیم استراتژیک ایران، ادامه حمایت کامل از سوریه است