فرهیختگان و اهالی علم و هنر باید بیش از پیش تجلیل شوند