درس اخلاق مدرسه جامعه امیرالمؤمنین (ع) برگزار می شود