شبکه های اجتماعی بومی آسیب ها را به حداقل می رساند