بشیکتاش، فنرباغچه یا گالاتاسرای میزبان تیم ملی در اردوی ترکیه