صدور 73 درصد مجوزهای نمایش خانگی تنها برای 10 شرکت