۳ امتیاز بازی با سپاهان مهم است/ برای بُرد به اصفهان می رویم