مشارکت بخش خصوصی در حوزه میراث فرهنگی خراسان شمالی تقویت شود