تصویب بودجه 1500 میلیارد ریالی سازمان فرهنگی و هنری