کارگروه مشترک مدیریت شهری و وزارت بهداشت تشکیل شود