تلاش عربستان برای حفظ جایگاه خود در بازار نفت جهان