حسینیان: نگرانیم جام زهر را با رنگ و طعم دیگری در کام ملت بریزند/ دولت حمایت مردم از خود را سلب نکند