طرح سه فوریتی، حرف حقی است که پازل دشمن را کامل می کند؟!