تسلیت بنیاد شعر و ادبیات داستانی برای درگذشت سپانلو