ژئومکانیک، ابزاری مناسب برای بهبود عملیات اکتشاف و بهره‌برداری از میادین نفتی است