ظرفیت بالای استان یزد برای تبدیل شدن به یک قطب در کشور