کنترل جدی هزینه‌های دندان پزشکی در راس اولویت هاست/تنوع قیمت در یک خدمت باید از میان برود