فساد و اختلاس اثر امر به معروف و نهی از منکر را کم می کند