خودکشی بازیکن نامدار تونسی، پرده از فساد مالی در این کشور برداشت