نبود بانک اطلاعاتی مخازن نفت دست مدیران را برای تولید صیانتی بسته است