معرفی دین اسلام به عنوان دین خشونت فاجعه‎بارترین ضربه به اسلام است