تبعید دانشجویان رتبه برتر با یک اقدام عجیب و غیرقانونی!